Myjki przemysłowe, regeneracja turbosprężarek Śląsk, Chorzów, Katowice, Gliwice, Tychy, Zabrze

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rotortech Sp zoo. ul.Fabryczna 24, 40-611 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378169, NIP: 6252433233, REGON: 241882677

Skąd posiadamy Państwa dane?

Otrzymujemy je:

– ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS);

– bezpośrednio od osoby której dane dotyczą – pozyskane w trakcie współpracy bieżącej lub w związku z zawartą umową.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,w tym z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych ( podstawa prawna : art 6 ust 1 c RODO)
 • w celu kontaktu odnośnie zleconej usługi bądź zakupionego towaru
 • na podstawie skierowanego do nas zapytania w celu prezentacji oferty handlowej Rotortech
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwo z Rotortech umowy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu ustalenia, ochrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy i dokumentów (podstawa prawna : art 6 ust 1 lit f RODO)

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe możemy udostępniać naszym współpracownikom/ podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu (podmioty trzecie), tj.:

 • współpracownikom Administratora
 • doradcom prawnym
 • współpracownikom i pracownikom odpowiedzialnym za prezentację oferty handlowej, dostawę usług i towarów
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską,ubezpieczeniową
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i finansowe

We wszystkich wyżej wskazanych przypadkach od podmiotów trzecich wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam realizacji danej usługi lub dostawy produktu.

Jeżeli udzielą Państwo zgody na stronie internetowej, Państwa dane osobowe będą zapisywane w plikach cookies.

Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane te zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Rotortech dłuższego przechowywania.

 1. Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Rotortech będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie, przez okres niezbędny do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy
 2. Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług oraz kontaktu odnośnie trwającej usługi lub procesu dostawy,do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub ustalone zostanie, że dane się zdezaktualizowały.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 2. Prawo do poprawy / sprostowania swoich danych

 3. Prawo do usunięcia danych.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 6. Prawo do przenoszenia danych.

 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje wyłącznie w zakresie jaki jest niezbędny dla realizacji celu, dla którego są one przetwarzane.

W celu realizacji powyższych uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów prosimy o skorzystanie z poniższych możliwości kontaktu:

adres e-mail: biuro@rotortech.pl

drogą pocztowa: Rotortech Sp zoo, ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Rotortech w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy w przyszłości przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.